Skiløyper

Informasjon fra Mellad’n Turløyper, mars 2024

Informasjon fra Melladn Turløyper nov. 2023

Løypestatus 8. januar 2022

Sesongens første skispor er satt 22.12.2021!

2021/2022: Omlegging av løyper

I sommer og høst har det vært stor innsats på forskjelige steder i skiløypene i vårt nærområde.

Det har blitt mange timer med ryddesag og motorsag, men det er hyggelig og inspirerende når man tenker på at den jobben som gjøres vil være til glede for alle som bruker løypene våre.

Stor takk til alle som har bidratt i løypearbeidet i sommer og i høst!

Alle endringer i eksisterende og nye løyper vil vises på Skisporet.no når maskinen har kjørt sine første turer for sesongen.

Formålet med omlegging og utbedringer har vært å gjøre løypene sikrere, fjerne noen fiskebeinsbakker og redusere hastighet på noen utsatte plasser.
Det er også tilrettelagt for den nye løypemaskinen som tas i bruk fra sesongen 21/22.
Det blir preppet i større bredde der det er plass og dermed bedre muligheter for skøyting.

Det er en nærmest umulig oppgave å beskrive alle endringene og forbedringene som et gjort, men her er noen høydepunkter som vi kan glede oss til for kommende sesong.

Har du ikke allerede gjort det, så er det fint om du gir ditt bidrag til utvilking og drift av løypene.
Se informasjon nederst på denne siden.

Hestekampløypa.
Den bratte bakken nedenfor hytta til Foss er det planert ut med gravemakin og løypa blir liggende på en fin “hylle”.
Fiskebeinsbakken og den litt vanskelige svingen ned mot Rennsenn er nå historie.


 
Ny “hylle” for skiløypa. Dette blir bra når det gror til og blir grønt.

Nederst ved Brimbakken hvor løypa krysser veien er det lagt på overskuddsmasser fra grøfting av veien i løypetraseén.
De samme er gjort på det smale partiet ved Rennsenn der løypa ligger tett intil veien og vannet.

Ny løypetrasé ved Rennsennebekken.
Løypa er utbedret med gravemaskin det første stykket fra veien og blir nå liggende på en flott hylle i slakt hellende terreng. Så går den over en liten myr før det er fjernet trær og ryddet i et skogholt videre ned til en ny myr hvor vi får utsikt til Vangsjøen.
På denne myra går løypa så opp til et kryss hvor løypene fra Rennsennbekken, Bukono og Yddin møtes.


 Disse 5 pluss fotografen gjorde stor innsats i ny løypetrasé langs Rennsennbekken. Med hver sin motorsag fikk vi utrettet mye i løpet av en lørdag.

Kryssing over Vangsjøåne.
Ved Vangsjøåne, hvor vi tidligere måtte balansere på brøytekanten og gå ut på veien for å komme over over broen, legges nå løypa om slik at vi unngår konflikt med veien.
Når du kommer i retning fra Bukono, går løypa nå ned en liten bakke og krysser Vangsjøåne over en ny tømmerbro.
På motsatt side går løypa i en sving og over en bred myr og opp til et kryss hvor løypene fra Rennsennbekken, Bukono og Yddin møtes.


Ny tømmerbro over Vangsjøåne.

Ved Synhaugen:
Fra punktet der løypa fra Selstølen (B27) krysser veien opp mot Synhaugen er løypa lagt noe lavere i terrenget enn tidligere og går i fine og slake svinger i et flott og åpent landskap videre ned i retning Skatrud.

Sør for Synnaugen kommer det også en ny løype gjennom hyttefeltet. Den vil gå på myrene rundt Mosaberget og på veien opp til parkeringsplassen ved stølen under Synnhaugen.

Fra fjellstua mot Rabalsvatnet
Løypa fra fjellstua i retining Rabalsvatnet og Kjølafjellet er en lang og bratt løype med flere kritiske partier.
Her var det nødvendig å «bredde» løypa for å gi plass til den nye løypemaskinen og det er fjernet skog på begge sider av løypa. Det skal gi bedre oversikt og mer lys inn i løypa.
For å redusere fart er løypa lagt i slake svinger over myrene. I sum vil dette bedre sikkerheten.

Før (venstre) og etter (høyre).
Her er fjernet flere trær. Grener opp til ca 4m høyde er fjernet for å gi mer lys og oversikt i løypa

Fra Buahaugen
I den nye løypa som ble tatt i bruk forrige vinter er det ryddet for tilvekst. Flere trær er også fjernet for å gjøre traseen bred nok for den nye løypemaskinen.

Strekningen Buahaugen – pensjonatet er også ryddet for tilvekst. Her er det også gjort noen mindre forbedringer og endringer i form av økt bredde og flytting av sporet.

Ved Rennsenn.
I 2020 ble en ny tverrforbindelse mellom de to løypene som går opp til Luskeråsen påbegynt, og nå er den ferdig ryddet og klar til bruk.
Denne nye løypa vil spare oss for å gå helt opp til Luskeråsen for så å kjøre ned mot Rennsenn før man gir seg i kast med «mördarbakken» opp i retning Bleikfetbekken.
Løypa ligger godt skjermet i skogen og blir fin på dager med mye vind.


Flott løypemaskin

MELLAD’N TURLØYPER
Til alle hytteeiere i Melladn’n Turløyper – status i arbeidet med å anskaffe egen løypemaskin.

Målet med å skaffe egen maskin er å øke kapasiteten for løypekjøring til 50 turer for hele løypenettet, dvs både hoved -og tilførselsløyper.

Tusen – tusen takk, det er nå 210 hytteeiere som har betalt kr 4000!
Det er strålende at så mange ser muligheten og ser hvor viktig et bra løypetilbud betyr! Og styret vil gjøre alt som er mulig for at dette blir bra! Nå kan vi skrive kontrakt på maskin som står klar med levering i løpet av november!

Vi har også et løypemannskap som gjør en fantastisk jobb for å bedre og gjøre løypene mer tilgjengelig for alle. Det arbeides med å legge klopp over Vangsjøåni ved Bukono og justeringer av løypene ved Rennsendbekken, Gamasama og Bukono. Vi har lagt frem forslag til løypetrase for løypa rundt Synhaugen, og vi satser på at den vil bli tatt i bruk til vinteren. Vi håper nå, som vi kan bekrefte at det kommer ny maskin, at noen flere vil bli med. Det er også noen som har gitt positivt tilsagn som enda ikke har betalt.

Innbetaling kan gjøres til konto: 2320 23 80069
Husk å oppgi hvilket hyttevel du tilhører og telefonnummer.
Betaling kan også skje til VIPPS nr 79234

Kommentarer og/eller spørsmål kan stilles til vellets kontaktmann i styret eller til undertegnede.

Vi ønsker dere alle en fin høst!

Vennlig hilsen
Styret i Melladn Turløyper v/leder Torleif Håvi
Epost: torleifhavi50@gmail.com , tlf 901 50 902